Penn Spinfisher Fishing

Max Drag (lbs.) > 20lb

  • Penn Spinfisher Vi4500 Live Liner Spinning Reel
  • Penn Spinfisher Vi 6500 Long Cast Spinning
  • Penn Spinfisher Vi 5500 Long Cast Spinning